Církve a sekty: terminologie

Ivan Vicencio old books m

Starší generace religionistů se pokoušela jasně oddělit církve od sekt. V té době se náboženství chápalo v perspektivě západního křesťanství a mnoho vědců-religionistů se snažilo obhájit jedinečnost jejich vlastní víry. Samo slovo sekta (z latiny: secta) je teologický výraz pro něco, co je oddělené od “správné” podoby náboženství, tedy církve, podobně jako hereze (z řečtiny: hairesis/αίρεσις).

Ve starších pracích nebo nevědeckých kruzích se slovo sekta užívá pro oddělené části náboženství (zvl. v křesťanství), nová náboženská hnutí, uzavřené náboženské společnosti a skupiny, opak “církve” (alternativní uskupení zavedené náboženské společnosti), destruktivní kulty, náboženský extrémismus atd. – vše s negativním významem.
Dnes se ustupuje od negativního chápání pojmu sekta (někdy se úplně přestává používat a nahrazuje se např. termínem náboženské hnutí). Podle současných badatelů můžeme slovo chápat ve významu následovníků učení (sequi = následovat) nebo odděleného/ odseknutého náboženského celku (secare = odsekávat). Poukazuje se na to, že ne všechny “sekty” jsou nebezpečné – někdy jde naopak o minoritní skupiny utlačované většinou, konkurenční většinovým skupinám atd. Můžeme spekulovat o tom, že opozice sekta/církev vznikla v rámci konkurenčního boje na náboženském trhu.

Vymezení pojmu sekta a církev u různých vědců

1) Max Weber
 • vymezil ideální typ “sekta”, který používal jako taxon, tedy měřítko srovnání
 • sektu vymezoval vůči tomuto taxonu a v opozici k “církvi”
 • sektu charakterizuje podle aspektu členství
 • církev = inkluzivní skupina založená na tradici a předávání členství prostřednictvím svátostí
 • sekta = exkluzivní sociální skupina, která si členy vybírá a tento výběr omezuje určitými kritérii; vymezuje se tak vůči okolní společnosti
2) Ernst Troelsch
 • hlavní rys sekty je její marginální pozice vůči společnosti
 • sekta je malá skupina, která se nachází v opozici vůči většinové společnosti, a realizuje svoje vlastní etické ideály
 • v důsledku toho je exkluzivistická (v tomto navazuje na Webera)
3) Heller a Mrázek
 • pro sektu je důležitá osobnost iniciátora
 • sekta nechce vzrůstat, chce zůstat malou skupinou v opozici ke světu
 • charakteristická je výlučnost, sebevědomí, zvláštní měřítka pravověrnosti
 • spekulativní sekta: odhaluje ve většinové společnosti/církvi odchylku od správného jednání/učení, vlastní výklad učení
 • moralistická sekta: vede k lepšímu pochopení Božích přikázání v oblasti morálky (čisté/nečisté), než jaké má většinová církev
4) Richard Niebuhr
 • zvolil vývojové hledisko
 • téměř každé náboženské společenství je v první generaci sektou, později se transformuje do podoby církve
 • sekta = nestabilní, radikální organizace, která odmítá společnost a její hodnoty
 • vznik a vývoj sekty považoval za záležitost třídního nebo sociálního konfliktu
 • sekty poskytují zázemí pro sociálně slabší jedince; někteří z nich se ale díky vnitrosvětské askezi stanou postupně ekonomicky úspěšnými
 • když se zlepší jejich sociální postavení, přestane pro ně být členství v sektě zajímavé a snaží se integrovat zpět do společnosti přechodem k církevní organizaci
 • část členů přechod odmítá a zakládá novou, opět radikální sektu
5) Milton J. Ynger
 • navázal na Troelschovu klasifikaci, ale přidal další kritéria
 • sektu charakterizuje podle tří hlavních kritérií: míra inkluzivity, míra akceptace nebo odmítání hodnot společnosti a míra profesionalizace a byrokratizace personálu
 • náboženské organizace dělí do sedmi kategorií: univerzální institucializovaná církev, univerzální rozptýlená církev, eklésie, denominace, etablovaná sekta, sekta a kult
 • sektu popisuje podobně jako Troelsch jako krátkodobě existující, exkluzivistickou, konfliktní náboženskou skupinu, která se izoluje od společnosti a odmítá všeobecně uznávané hodnoty
 • podle míry, s jakou odmítá společnost, dělí tuto kategorii na další tři podkategorie:
  a) akceptační sekta, která se dostává do konfliktu nechtěně díky své vlastní odlišnosti
  b) agresivní sekta, které vadí to, že její hodnoty nejsou uznávané, a proto má konfliktní postavení
  c) odmítavá sekta, která zcela odmítá společnost, uznává pouze vlastní etiku a praktiky, izoluje se a volí útěk od světa
 • etablovaná sekta je přechodem mezi sektou a denominací; oproti sektě se více přizpůsobuje okolní společnosti, ale není tolerantní jako denominace
 • pojem chápal dynamicky – jednotlivá náboženská společenství se mohou vyvíjet a měnit svoje postavení a zařazení do této klasifikace
6) Rodney Stark a William Bainbridge
 • vycházejí z kritiky ideálního typu Maxe Webera
 • kritizují také vícečetné typologie, protože obsahují nebezpečí, že některé zkoumané organizace mohou mít nebo nemít jen část rysů a může nastat problém s jejich zařazením
 • vycházejí z jediného hlediska: míry napětí mezi náboženskou organizací a většinovou společností; toto hledisko pojímají v kontextu vývoje náboženské skupiny
 • definují typ “náboženské hnutí” (snaží se vyvolat nebo zabránit vyvolání určité společenské změny) a oproti němu typ “náboženská instituce” (na sociální změnu se adaptovala a potvrzuje ji)
 • náboženské organizace se pohybují na škále od sekty po církev, přičemž sekta je v konfliktu se společností a církev je etablovaná
 • sektu chápou jako deviantní skupinu, která se zcela odchýlila od převládajících norem
 • odlišují sektu a kult, kdy je důležité hledisko jejich vzniku: sekta vznikla odštěpením od jiné náboženské skupiny, kult je inovativní
7) Ivan Štampach
 • nedefinuje “sektu”, ale “sektářské znaky”
 • skupině, ve které se tyto znaky vyskytují ve větší míře a intenzitě, můžeme potom říkat “sekta”
 • některé z těchto znaků lze nalézt i u organizací, které jsou všeobecně chápané jako církev – můžeme tedy říct, že ani podrobné vyjmenování znaků nám nepomůže určit, jestli je skupina “sektou”
Pokračování tématu v dalším článku…

Image copywright: Ivan Vicencio

Líbilo se? Pomohlo? Sdílej!

Chci napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *